اصلاح و بازسازی کانال قوشتیپه.

mew-admin
2

کانال قوشتیپه در مرکز ولایت کندز  موقعیت داردکه اصلاح و بازسازی آن از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب در سال 1398 می باشد.

قیمت ساخت این پروژه یک میلیون و 716 هزار و 227 دالر آمریکایی بر آورد شده که هزینه آن از سوی بانک انکشاف آسیایی(ADB) تمویل می شود.

کانال قوشتیپه پس از بازسازی، بیش از 2284 هکتار زمین های زراعتی را آبیاری خواهد کرد.وزارت

User account menu