د قوشتیپه کانال اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د قوشتیپه کانال د کندز ولایت په مرکز کې موقعیت لری چی د اوبو او انرژۍ  وزرات د IRDP د ۱۳۹۸ کال د پلان شوی پروژو له جملې څخه دي.

د یادې پروژې  بیا رغونې لګښت شاوخوا ۱۷۱۶۲۲۷ امریکایی ډالره تعین شوې ده.

د قوشتیپه کانال د اوبو لګولو ظرفیت له جوړیدو څخه وروسته ۲۲۸۴ هکتارو ته رسیږي.

د یادونې وړ ده چې دا پروژه د آسیا پراختیایي بانک (ADB) لخوا تمویل کیږي.

User account menu