فعالیت های پروژه بانک انکشاف آسیایی

پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب

معرفی مختصر پروگرام:

پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب که موافقتنامه آن در سال 2009 امضا گردیده و پروژه عملاً فعالیت خود را از سال 2010 برای پروژه های انکشافی وزارت انرژی و آب آغاز نموده است.  این برنامه در ولایت های مختلف؛ بلخ، جوزجان، تخار، سمنگان و کندز به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی (ADB) به پیش برده می شود.

این پروگرام شامل چهار بخش ذیل می باشد:

 1. تقویت حوزه دریایی شمال
 2. تقویت تاسیسات وادی ننگرهار
 3. مدیریت سیلاب ها
 4. تقویت مدیریت پروگرام جهت پیشبرد هر یک از اجزای یاد شده در قسمت فزیکی و غیر فزیکی

هدف عمده پروگرام

هدف عمده پروگرام متذکره جهت بهبود وضعیت زندگی اهالی ساحات زیر پوشش، از طریق ارتقای تولیدات زراعتی در ولایت های بلخ، جوزجان، ننگرهار و تخار بوده که دستآورد آن؛ تقویت مدیریت آب و تقسیم عادلانه آب برای مردم مطابق حق آب های قبلاً تثبیت شده می باشد.

فعالیت های بانک انکشاف آسیایی برای وزارت انرژی و آب

فعالیت بانک انکشاف آسیایی در وزارت انرژی و آب از سال 2004 میلادی تا حال ادامه دارد و پروژه های را که این بانک با این وزارت اجرا نموده عبارتند از:

 1. پروژه ترمیم و اعمار ساختمان های هایدرولیکی عنعنوی در ولایت های بلخ و جوزجان به هزینه  7.2 میلیون دالر آمریکایی.
 2. پروژه اعمار ساختمان های جدید هایدرولیکی بالای کانال اساسی در ولایت های بلخ و جوزجان به هزینه 3.7 میلیون دالر آمریکایی.
 3. پروژه اعمار سربند بنگاله در ولایت بلخ به هزینه 9.6 میلیون دالر آمریکایی.
 4. پروژه اعمار سربند یتیم تپه و تحکیمات سواحل آمو در ولایت تخار به هزینه 18.2 میلیون دالر آمریکایی.
 5. قرارداد مسایل انجنیری و سوپر ویژن مرحله دوم و سوم پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب به هزینه 8.8 میلیون دالر آمریکایی.
 6. پروژه عاجل بازسازی خسارات، ناشی از سیلاب ها در شمال به هزینه 7.83 ملیون دالر آمریکایی که درولایت های بلخ، جوزجان، سمنگان و تخار تطبیق گردیده است.
 7. پروژه اعمار و بازسازی کانال های لقی شهروان و سیاه آب ولایت های تخار، کندز و بدخشان مربوط برنامه مدیریت سکتور آب حوزه دریایی پنج آمو (PARBP).
 8. پروژه بازسازی کانال های شهروان و ارچی در ولایت های کندز و تخار که هزینه آن در حدود2.7  میلیون دالر آمریکایی می باشد.

قابل ذکر است که این پروژه شامل پروگرام سکتور پنج آمو می باشد که بانک توسعه آسیایی در حدود 75 میلیون دالر کمک نموده است که تا سال 2023 تکمیل خواهد گردید. مطالعات امکان سنجی و دیزاین ساختمان های این پروگرام در حال حاضر توسط دو کمپنی مشورتی بین المللی جریان دارد.

 1. پروژه مطالعات تخنیکی ماستر پلان حوزه دریایی هلمند به هزینه 2.9 میلیون دالر آمریکایی.

پروژه های تکمیل شده:

 1. پروژه ترمیم و اعمار ساختمان های هایدرولیکی عنعنوی در ولایت های بلخ و جوزجان تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است.
 2. پروژه اعمار ساختمان های جدید هایدرولیکی بالای کانال اساسی در ولایت های بلخ و جوزجان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
 3. پروژه اعمار سربند بنگاله با ظرفیت 65 مترمکعب در ثانیه و دو فیدر کانال برای ولسوالی های چاربولک و فیض آباد و تامین آب دوامدار که باعث ازدیاد حاصلات خواهد گردید، در ولایت بلخ تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است که در نتیجه شرایط آبیاری را برای 48000 هکتار زمین زراعتی فراهم نموده و مستفید شوندگان آن در حدود 275666 هزار تن می باشد.
 4. پروژه اعمار سربند یتیم تپه با ظرفیت 40 مترمکعب فی ثانیه و 5.6 کیلومتر تحکیمات سواحل آمو که در وضعیت آبیاری 30000 هکتار زمین زراعتی در ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه بهاوالدین بهبودی رونما گردیده و همچنان ولسوالی ینگی قلعه از خطرات سیلاب ها محفوظ گردیده است که شمار مستفید شوندگان آن به 208000 هزار تن می رسد.
 5. قرارداد مسایل انجنیری و سوپر ویژن مرحله دوم و سوم پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع آب که توسط کمپنی مشورتی کانادایی بنام SNC-Lavalin  انجام شده است.
 6. پروژه عاجل بازسازی خسارات ناشی از سیلاب ها در شمال که آنعده ساختمان های تخریب شده در اثر سیلاب ها یا قسماً تخریب شده اند دوباره به صورت اساسی بازسازی شده و به بهره برداری رسیده است.

پروژه مطالعات تخنیکی ماستر پلان حوزه دریایی هلمند با هزینه 2.9 میلیون دالر آمریکایی که شامل فعالیت های ذیل می باشد:

 1. ارزیابی پرسونل و تجهیزات مورد ضرورت
 2. ترتیب ستراتیژی
 3. ترتیب پلان عملی برای سال جاری
 4. جمع آوری معلومات ابتدایی
 5. طرح و ترتیب ماستر پلان جامع حوزه دریایی هلمند
 6. سروی و دیزاین و انجام فعالیت های مقدماتی
 7. مطالعه تاثیرات محیط زیست و آلودگی هوا
 8. انکشاف ظرفیت ها
 9. ترتیب لایحه وظایف

       همچنان یک تعداد فعالیت های متفرقه دیگر که شامل ماستر پلان حوزه دریایی هلمند می شود تمام آنها تکمیل گردیده است.

فعالیت های که در جریان است

 1. پروژه اعمار و باز سازی کانال های لقی شهروان و سیاه آب ولایت تخار مربوط برنامه مدیریت سکتور آب حوزه دریایی پنج آمو (PARBP) که هزینه آن  مجموعا76.75 میلیون دالر بوده که از آن جمله تا حال قراداد دو پروژه ذیل به امضا رسیده و کار آن عملا جریان دارد:
 2. اعمار منزل دوم حوزه دریایی پنج آمو به قیمت 24,815,138.00 افغانی
 3. بازسازی کانال شورآب و قلبرس به قیمت  79,473,439.49 افغانی.
 4. پروژه بازسازی کانال های شهروان و ارچی در ولایت های کندز و تخار که هزینه آن در حدود 86 میلیون دالر آمریکایی. می باشد از جمله هشت بسته شامل این پروگرام است که سه بسته آن عقد قرارداد گردیده و قرار ذیل اند:

اول : قرارداد باز سازی بخش اول سربند کانال شهروان به هزینه 5.3 میلیون دالر آمریکایی.

دوم: قرارداد باز سازی بخش اول کانال شهروان به هزینه 12.7 میلیون دالر آمریکایی.

سوم: قرارداد باز سازی بخش اول سربند کانال ارچی به هزینه 7.6 میلیون دالر آمریکایی.

فعالیت های که قرار است در سال جاری، کار آن آغاز شود

 1. باز سازی کانال ارچی طی پنج بسته و پنج قرارداد جداگانه که کار آن ها در مراحل تدارکاتی قراردارد.
 2. اعمار تعمیر برای دفاتر PMO در وزارت انرژی و آب که کار تدارکاتی آن تقریباً رو به خلاصی است.
 3. قرارداد پروگرام ماستری برای 60 تن از پرسونل مسلکی وزارت انرژی و آب.

User account menu