پالیسی ها و قوانین

شماره نام فایل مربوطه دانلود فایل وزارت انرژی و آب
       
1 استراتیژی سکتور آب PDF MEW
2 پالیسی مدیریت منابع آب PDF MEW
3 چهار چوب پلان استراتژیک سکتور آب PDF MEW
4 ضمیمه شماره یک مقرره بسترو حریم منابع آب و تاسیسات آبی PDF MEW
5 طرزالعمل ایجاد؛ثپت ؛تقویت و طرزفعالیت انجمن استفاده کننده گان آب PDF MEW
6 طرزالعمل در مورد ایجاد وفعالیت های ادارات حوزه های دریائی PDF MEW
7 طرزالعمل درمورد چهارچوب مدیریت منابع آب حوزه های دریائی  PDF MEW
8 قانون جدید آب PDF MEW
9 مقرره حریم بستر منابع آب PDF MEW
10 طرزالعمل جواز فعالیت واجازه نامه استفاده از منابع آب 28-8-1397 PDF MEW
11 جریدۀ رسمی شماره 1231 مؤرخ 27 میزان 1395 PDF MEW
12 معاهده هلمند PDF MEW
13 قانون تنظیم امور آب PDF MEW
14 مسودۀ مقررۀ تخصیص آب PDF MEW
15 مقرره مدیریت منابع آب زیرزمینی  PDF MEW
16 طرزالعمل آگاهی دهی عامه جهت بهبود مدیریت سیلاب در حوزه آبریز PDF MEW
17 طرزالعمل هشداردهی از وقوع سیلاب وخشکسالی در حوزه آبریز PDF MEW
18 طرزالعمل پلانگذاری و نظارت از حفظ و مراقبت تاسیسات آب PDF MEW
19 طرزالعمل نظارت و ارزیابی-2 PDF MEW
20 کتاب مجموعه طرزالعمل های تخنیکی آب PDF MEW
21 بند کمال خان جدید PDF MEW
22 نسخه نهائی دست آورد های سال 1400 PDF MEW

User account menu