قوانین او پالیسۍ

شمیره مربوطه فایلونه دانلود داوبو دچارو د تنظیم ملی اداره
1 Water Law File  NWARA
2 استراتیژی سکتور آب File NWARA
3 د کمال خان بند په اړه د مقالو کتاب File NWARA

User account menu