اصلاح و بازسازی کانال قوشپره.

mew-admin
2

کانال قوشپره از قریه چوغی الی قریه چقماقونی در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان موقعیت دارد.

پروژه اعمار و بازسازی این کانال قرار است در سال 1398 آغاز گردد که قیمت اعمار آن حدود 462000 دالر آمریکایی بر آورد شده است.

با ساخت و بازسازی کانال قوشپره، ظرفیت آبیاری آن 2400 هکتار زمین افزایش می یابد در حالی که ظرفیت ابتدایی آن فقط 1600 هکتار زمین بود.

وزارت انرژی و اب

User account menu