اصلاح و بازسازی کانال زمان آباد بخش اول الی دوم

mew-admin
2

پروژه ساخت کانال زمان آباد از جمله پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که در قریه های مختلف ولسوالی پشتون زرغون موقعیت دراد.

هزینه این پروژه حدودیک میلیون 945 هزار و 476 دالر آمریکایی بر آورد شده است که از بودجه بانک جهانی پرداخته خواهد شد.

ظرفیت آبیاری کانال زمان آباد بعد از بازسازی به 4032 هکتار زمین خواهد رسید که 612 هکتار نسبت به سابق افزایش را نشان میدهد.

User account menu