جریده آب ،مجله اوبه او انرژی، کتب و مقالات

شماره 25 مجله(اوبۀ او انرژی) ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی از سوی ریاست اطلاعات و نشرات این وزارت جدیدا به زیور چاپ آراسته گردیده است.

مجله ربع سوم (میزان عقرب، قوس ) سال1402 هجری

مجله ربع دوم (سرطان، اسد، سنبله) سال مالی ۱۴۰۲

شماره 22 مجله سه ماهه ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی" اوبه او انرژي" چاپ شد.

مجله ربع چهارم سال مالی 1401( جدی ، دلو ، حوت )

مجله ربع دوم سال مالی 1401( سرطان ، اسد ،سنبله )

مجله ربع سال مالی 1401(حمل، ثور و جوزا)

مجله ربع چهارم سال ۱۴۰۰ هجری

مجله ربع سوم سال 1400

Calls of Open Government Participation about collecting the issues which is proposed by different layers of society and to include them in the National Action Plan -3

1400-Monthly

1399 Monthly

مجله ربع دوم سال 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه میزان 1397وزارت انرژی و آب

ماهنامه قوس 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه عقرب 1397 وزارت انرژی و آب

Pagination

User account menu