جریده آب ،مجله اوبه او انرژی، کتب و مقالات

شماره 22 مجله سه ماهه ارگان نشراتی وزارت آب و انرژی" اوبه او انرژي" چاپ شد.

مجله ربع چهارم سال مالی 1401( جدی ، دلو ، حوت )

مجله ربع دوم سال مالی 1401( سرطان ، اسد ،سنبله )

مجله ربع سال مالی 1401(حمل، ثور و جوزا)

مجله ربع چهارم سال ۱۴۰۰ هجری

مجله ربع سوم سال 1400

Calls of Open Government Participation about collecting the issues which is proposed by different layers of society and to include them in the National Action Plan -3

1400-Monthly

1399 Monthly

مجله ربع دوم سال 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه میزان 1397وزارت انرژی و آب

ماهنامه قوس 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه عقرب 1397 وزارت انرژی و آب

ماهنامه سنبله 1397 وزارت انرژی و آب

User account menu