اصلاح و بازسازی کانال های گذره بخش سوم و تیزان

mew-admin
2

کانال گذره و تیزان در ولسوالی گذره ولایت هرات موقعیت دارند.

در همین حال قیمت تخمینی پروژه بازسازی کانال گذره حدود 956 هزار و 254 دالر آمریکایی و پروژه ساخت تیزان بیش از 794 هزار دالر آمریکایی تعیین گردیده است.

اصلاح و بازسازی این دو کانال هم از جمله پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که از طرف بانک جهانی تمویل می گردد.

User account menu