د تیزان او د ګذره کانالونه اصلاح او بیا رغونه

mew-admin
planed project

د تیزان او ګذره کانالونه د هرات ولایت په ګذره ولسوالۍ کې موقعیت لری.

د ګذره کانال بیا رغونې د پروژې لګښت شاوخوا د ۹۵۶۲۵۴ امریکایی ډالرو څخه زیاته او د تیزان کانال  بیا رغونې پروژې لګښت شاوخوا د ۷۹۴۳۹۰ امریکایی ډالره تعین شوې ده.

د دی کانالونو اصلاح او بیا رغونه د اوبو او انرژۍ  وزرات د IRDP د پلان شوی پروژو د جملې څخه دي چې د نړیوال بانک لخوا تمویل کیږي.

User account menu