کار اعمار یک کانال آب و بازسازی یک سربند به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی در ولایت خوست تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند

mew-admin
1

کار اعمار کانال سوری پان به طول ۱۴۰۰ متر همراه با اعمار ۵۱ آبگردان و شماری از پلچک ها و بازسازی سربند سوری پان در ولسوالی صبری ولایت خوست به ارزش ۱۶ میلیون و صد هزار افغانی تکمیل و با حضور محترم مولوی عبدالقیوم ثابت رئيس حوزه فرعی دریایی شمل خرم خوست، محمد رسول عادل نماینده مقام ولایت، محمد زمان عمری رئیس زراعت و مالداری ولایت مذکور، الحاج محمد علی زدران رئیس دفتر ارتباط و شماری دیگر از مسئولین محلی و بزرگان قومی به بهره برداری سپرده شدند. پروژه های مذکور با حمایت مالی دفتر ارتباط، تحت نظارت حوزه فرعی دریایی شمل خرم خوست در مدت ۸ ماه تطبیق شدند که در آن به صدها تن زمینه کار مهیا گردیده بود و ۶۸۸ هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.

User account menu