پروژه های اعمار دیوارهای استنادی به طول حدود 2000 متر و به ارزش پنجاه(50) میلیون افغانی در ولایت خوست به بهره برداری سپرده شدند

mew-admin
4

پروژه های اعمار دیوارهای استنادی به طول 2000 متر و به ارزش پنجاه(50) میلیون افغانی در قریه جات ختکی، دری خیل، خدرپیران و وزیان در مربوطات مرکز ولایت خوست و قریه جات افغان دوبی و کانی در ولسوالی سپیره ولایت مذکور با حضور مولوی عبدالقیوم ثابت رئیس حوزه فرعی دریایی شمل خرم ولایت خوست، ریچارد ترانچارد رئیس سازمان اف، ای، او در افغانستان و شماری از مسئولین محلی و بزرگان قومی به بهره برداری سپرده شدند.

قابل یادآوری است که پروژه های مذکور با حمایت مالی سازمان اف، ای، او تحت نظارت حوزه فرعی دریایی شمل خرم تطبیق شدند که در آن به صدها تن زمینه کار مهیا شده بود و هزاران جریب زمین زراعتی از خطرات سیلاب ها محفوظ خواهد شد.

User account menu