موئسسه همکاری های آلمان

برنامه ESIP " بهبود بخش انرژی" شرایط را برای انرژی قابل تجدید و بهره وری انرژی فراهم می کند و برنامه IDEA  "توسعه نهادی انرژی در افغانستان" را به موفقیت می رساند. ساحات کانونی شامل موارد زیر است:

 1. تقویت همکاری بین بازیگران اصلی در بخش انرژی افغانستان در مرکز و سطح غیر متمرکز برای اجرای پالیسی های منتخب
 2. حمایت از بخش خصوصی افغانستان برای پیشرفت استراتیژی‌های بازاریابی، دسترسی به استانداردهای کیفیت مبتنی بر بازار و مفاهیم نگهداری از انرژی خورشیدی فتوولتائیک و حرارتی
 3. آموزش و ارتقاء حرفه ای کارمندان بخش عمومی و دانشگاه ها
 4. اجرای رویکردهای جدید فنی و اقتصادی برای بهره برداری از تاسیسات انرژی قابل تجدید در شمال شرق افغانستان

فعالیت های پشتیبانی شده برای وزارت انرژی و آب در گذشته زیر چتر GIZ-IDEA:

 • حمایت از توسعه پالیسی انرژی قابل تجدید
 • حمایت از توسعه پالیسی ملی انرژی
 • حمایت از توسعه پالیسی بهره وری انرژی
 • پشتیبانی از توسعه انرژی های قابل تجدید
 • پشتیبانی از توسعه ساختار هماهنگی بخش انرژی افغانستان
 • ارایه اقدامات به منظور ظرفیت سازی در قالب برنامه های آموزشی به کارکنان ذیربط مرکزی و ولایتی وزارت انرژی و آب
 • پشتیبانی از توسعه سیستم نظارت و ارزیابی برای بخش انرژی
 • حمایت از توسعه برنامه پنج ساله بخش انرژی؛ این بخش شامل یک نقشه برای اجرای طرح مذکور نیز می باشد
 • پشتیبانی از توسعه طرح برنامه امنیت انرژی افغانستان
 • حمایت از تدوین قانون تنظیم خدمات برق
 • پشتیبانی از تدوین آیین نامه اعطای مجوز
 • حمایت از توسعه قانون تنظیم مقررات
 • پشتیبانی از بهبود کار گروه انرژی ولایتی PEWG) ) به کمیته انرژی ولایتی PEC))
 • پشتیبانی از توسعه ساختار سازمانی جدید معین انرژی وزارت
 • پشتیبانی از توسعه مفهوم افزایش آگاهی و سازوکار های وزارت انرژی و آب در مورد RE و EE
 • پشتیبانی از توسعه و بهره برداری از پورتال اطلاعات انرژی افغانستان AEIP))

فعالیت های در حال انجام برای وزارت انرژی و آب زیر چتر GIZ-ESIP در سال 2019:

 • پشتیبانی از وزارت انرژی و آب در اجرای خط پالیسی سنجش خالص
 • پشتیبانی در نهادینه شدن (سازمان تنظیم مقررات ملی انرژی)؛ این گزینه شامل توسعه یک استراتیژی روابط عمومی برای net metering است
 • پشتیبانی از وزارت انرژی و آب در امکان سنجی سیستم های روفتاب خورشیدی 15MW برای ساختمان های عمومی
 • پشتیبانی از دسترسی داده ها در پورتال اطلاعات انرژی افغانستان AEIP))
 • پشتیبانی از نهادینه کردن PEC تحت یک ساختار دولتی پایدار
 • عملیاتی کردن آزمایشگاه RE در انستیتوت آموزش حرفه ای وزارت انرژی و آب
 • پشتیبانی از توسعه و تطبیق برنامه های درسی RE / EE برای دانشگاه ها و انستیتوت حرفه ای

User account menu