کار ساخت دو کانال و سربند در ولسوالی قرغیو ولایت لغمان آغاز گردید.

MEW-Media
655

کار ساخت دو کانال و سربند در ولسوالی قرغیو ولایت لغمان آغاز گردید.

کار ساخت دو کانال و سربند در ولسوالی قرغیو ولایت لغمان از سوی اداره ملی تنظیم امور آب به حمایت مالی IOM آغاز شد.

کانال وسربند زنگوری و کاکڅ به منظور مدیریت آب، آبیاری زمین های زراعتی و ایجاد شغل برای مردم ساخته میشود که 22 هزار جریب زمین را تحت آبیاری قرار داده و هزاران تن از هموطنان ما از آن مستفید میشوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu