پروژه سوپر پسیچ و تحکیمات کانال یولمرب و گذر گلدره در ولایت بلخ به بهره برداری رسید.

MEW-Media
666
پروژه سوپر پسیچ و تحکیمات کانال یولمرب و گذر گلدره در ولایت بلخ به بهره برداری رسید. این پروژه تحت نظارت اداره ملی تنظیم امور آب از سوی دفتر ACTED به منظور مدیریت بهتر آب و جلوگیری از تخریب کانال آبیاری مناطق یولمرب و گذر گلدره شهر مزار شریف تطبیق شده است. کانال متذکره بیشتر از ٤٠ هزار هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار می دهد که بیش از ٥ هزار فامیل از آن مستفید می شوند. اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu