داسلامی انکشافی بانک

په لودیځ کی د اوبو د سرچینو د مدیریت پروژه.

په لودیځ کی د اوبو د سرچینو د مدیریت پروژی مختصر معرفی کیدل...

په لودیځ کی د اوبو د سرچینو د مدیریت پروژه د انرژی وزارت د یو پروژو څخه ده دغه پروژه د آسیایی بانک په (ADB-84.5%)، اسلامی پراختیایی بانک (IDB-11.4%) او د افغانستان دولت په مالی لګښت په لودیځ حوزه (GoA-4.1%) کی مخکی پیل شوی او اوس د تکمیدلو په حال کی ده.

د پروژی عمده هدف:

ددغی پروژی هدف د سیمو خلکو د ژوند د بقا سطحی لوړیدو او په دی طریقه د خلکو د ژوند زراعتی عایداتو د بیهبود سبب ګرځی.

د پوښښ لاندی فعالیتونه د آسیا پراختیایی بانک ADB له لوری مخکی مکمل شوی او یاده برخه ۲۰۱۷ کال په پای کی بند شوی دی.

په اوبو او انرژی وزارت اسلامی پراختیایی بانک (IDB) دفتر فعالیتونه:

د اسلامی پراختیایی بانک د پوښښ لاندی فعالیتونو د (IDB) پروژی په نامه واحد مدیریت پروژه (PMU) چی د هرات ولایت په پشتون زرغون ولسوالی کی ده ۱۷ کانالونه په کی شامیل دی او ۲۴۰ نفر ته لنډ مهالی زده کړی او ۵۰۰ نفر میربان، ددغه ذکر شوو کانالونو او ګټه اخیستونکی او دهقان دی.

ددغی تړون له مخی چی د تمویل کوونکوADB، IDB د افغانستان دولت له لوری لاسلیک شوی.

د پروژی د مدیریت واحد Project Management Unit-PMU عمومی مدیریت په منظور، او د مشوره ورکونکی واحد د پروژی Project Consultant Coordination and Implementation Unit –PCCIU د هماهنګی او جرایی کارونو د آسیا پراختیایی بانک له لوری څخه په هرات ولایت کی رامنځ ته شو.

د پخوانی تړون په اساس چی د اوبو او انرژی وزارت، د زراعت اداره د خوراکی توکو سازمان UNFAO او د FAO د اداری په حیث وټاکل شو، د FAO اداره پس له قرارداد (30.06.2017-09.04.1396) د ختم نه بیا د قرارداد د نویو کیدو ته حاضر نشو، دغه پروژه به د هرات د سیندیزی حوزی هریرود- مرغاب PCCIU او په مرکز د وزارت د مقام په هدایت سره په مربوطه ادارو او دونر (IDB) او د PMU لخوا پرمخ وړل کیږی.

 ۱- د IDB اداری مختصر معرفی کیدل:

دغه تړون د AF-026LN. عنوان تر لاندی د تړون د بیارغونی د نوی آبیاری او د اوبو سرچینو تر عنوان لاندی د هرات ولایت په پشتون زرغون ولسوالی کی د افغانستان د اسلامی دولت او اسلامی پراختیایی بانک ترمنځ لاسلیک شوی دی.

د هغه تړون له مخی چی د هرات ولایت پشتون زرغون ولسوالی کی د بیا رغونی ۱۷کانالونه د اوبو او انرژی وزارت د پرمختیایی پروژو په چوکاټ کی د اجرا کیدو په حال کی دی.

د دغه مدیریتی چاری د وزارت د مرکز د وزارت محترم رهبری په اساس او د ښکیلو ادارو او دونر د واحدی پروژی PMU له لوری سرته رسیږی.

۲- د وزارت په چوکاټ کی د دغی اداری هدف او رول:

د دغه مدیریتی چاری د وزارت د مرکز د وزارت محترم رهبری په اساس او د ښکیلو ادارو او دونر د واحدی پروژی PMU له لوری سرته رسیږی.

۴- سرته رسیدلی فعالیتونه:

د 30.06.2017 څخه ۲۵۵ نفر په شمیر د ذیربط ادارو کارکونکی او د ۵۱۶ نفر په تعداد دهقانان او ګټه اخیستونکی د ۱۷ کانالونو ښونیز پلان کی لیدل کیدل، او د ٪۱۰۶ په همدی ترتیب سره د کارکوونکو ښونیز پلان او د دهقانانو د ښوونی پلان ٪۱۰۴ تکمیل شوی دی.

 

د 08.11.1397 – 28.01.2019- ۱۷ کانالونو چی د پلان لاندی دی په څلورو پروژو کی:

  • سپرتان ۲- رباط شهریار۳- سلیمی د کانالونو د بیارغونی چاری
  • فوشکان کانال د کانالونو د بیارغونی چاری
  •  میرحصه کانال د کانالونو د بیارغونی چاری

۱- توران ۲- افغانی بوریافاف ۳- قبچاقی بوریافاف ۴- مار آباد ۵- نواب نهر د کانالونو د بیارغونی چاری

د سو کانالونو ذکر شوو پروژو بیارغونی چاری په ګټه اخیستنی لاندی وه.

۵- د دغی اداری د کار لاندی فعالیتونه:

په لاندی دوو پروژو کی:

۱- شافلان د کانالونو د بیارغونی چاری

۲- ۱- قیستان۲- یحیی آباد ۳- روندان ۴- غوپروا ۵- دشت نیزان ۶- طاقچه

د کانالونو د بیارغونی چاری.

ټاکل شوی ده د ۷ کانالونو بیارغونی چاری د ۱۳۹۸ مالی کال په اوله ربع کی او ګټی اخیستنی ته به وسپارل شی.

۶- د دغی اداری د پلان لاندی کارونه ددغه دوو په پروژو په تکملیدو سره د اسلامی پراختیایی بانک پلان شوی کارونو چاری تکمیلیږی.

د قرض د تمدید نیټه یی 30.06.2019 – 09.04.1398 دی پای او پروژه به بند شی.  

User account menu