اصلاح و بازسازی کانال های برنا آباد و کهسان

mew-admin
2

کانال برنا آباد در ولسوالی غوریان و کانال کهسان در ولسوالی کهسان ولایت هرات موقعیت دارند.

قیمت بازسازی پروژه برنا آباد حدود 960,000 دالر آمریکایی و هزینه ساخت پروژه کهسان 649 هزارو 143دالر آمریکایی بر آورد شده است.

اصلاح و بازسازی این دو کانال متذکره از جمله های پروژه های تحت پلان IRDP وزارت انرژی و آب است که هزینه آنها از سوی بانک جهانی تمویل می شود.

User account menu