اصلاح و بازسازی کانال سرشهر

mew-admin
mew

کانال سرشهر در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان موقعیت دارد. هزینه ساخت این پروژه حدود یک میلیون و 192 هزار و 100دالر آمریکایی تخمین شده است.

ظرفیت آبیاری کانال سرشهر، پس از بازسازی 1703 هکتار زمین زراعتی خواهد بود در حالی که ظرفیت کنونی این کانال فقط یک هزار هکتار زمین می باشد.

اصلاح و بازسازی کانال سرشهر بدخشان از جمله پروژه های تحت پلان وزارت انرژی و آب بوده که به حمایت مالی بانک انکشاف آسیایی (ADB) تمویل می شود.

User account menu