اعلان تدارکاتی پروژه خریداری مقدار (140000 لیتر تیل دیزل با مشخصات LO2-62 و 150000 لیتر تیل پطرول با مشخصات A-92)

mew-admin
1

Publish Date

Closing Date

وزارت آب و انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری مقدار (140000 لیتر تیل دیزل با مشخصات LO2-62 و 150000 لیتر تیل پطرول با مشخصات A-92) به طوری چارچوبی ضرورت سال مالی 1403، این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در حافظه با فلش دسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر به روز (سه شنبه مورخ 08/03/1403) به ریاست تدارکات واقع تعمیر نمبر 5 منزل اول ارائه نمایند. آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ (490000) افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بتاریخ 08/03/1403 ساعت 10:00 قبل از ظهر در وزارت آب و انرژی تدویر میگردد.

User account menu