کار عملی پروژه سربند دوم کانال ارچی تکمیل گردید.

MEW-Media
2555

کار عملی پروژه سربند دوم کانال ارچی تکمیل گردید.

این پروژه از سوی اداره ملی تنظیم امور آب با همکاری مالی بانک انکشاف آسیا(ADB) به منظور آبیاری زمین‌های زراعتی و جلوگیری از تخریب کانال‌های آبیاری تطبیق شده است.

آب سربند متذکره ۲۸۰۰۰ هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار می‌دهد، که به تعداد ۱۴۷۶۰۰ نفر از آن مستفید می‌شوند.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu