تغییر جهت دهی کانال نمک آب در ولایت تخار به خوبی جریان دارد.

MEW-Media
644

تغییر جهت دهی کانال نمک آب در ولایت تخار به خوبی جریان دارد.

این کانال که آب آشامیدنی و زراعتی بخش‌های از ولسوالی نمک آب ولایت تخار را تأمین می‌کرد، با گذشت از ساحات معدنی، آب آن شور و غیرقابل نوشیدن شده؛ و به همین هدف کار تغییر جهت دهی آن آغاز گردیده است.

این پروژه اداره ملی تنظیم امور آب ۱۲۰۰ متر طول، ۱۲ متر عرض و ظرفیت آبیاری بیش از ۱۱ هزار هکتار زمین را دارد، که از سوی ریاست ساختمانی هلمند شرکت انکشاف ملی به پیش برده می‌شود.

پروژه یاد شده شامل کندنکاری زمین، برش کوه و تغییر مسیر دهی آب می‌باشد.

اداره ملی تنظیم امور آب

User account menu